REGULAMIN KONKURSU „Prezenty na Facebooku od Komputronik”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Pajda daje Sushi” (zwanym dalej “Konkursem”), jest FIRMA HANDLOWA “PAJDA” – GASTRONOMIA – CATERING KAMIL MIODOWSKI z siedzibą na ul. Rolnej 158, 05-830 Kajetany posiadająca nr NIP 123-11-98-847(zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/cateringpajda/ (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. Napisanie komentarza dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać zestaw SUSHI

3. Konkurs trwa od dnia 4 listopada 2019 godz. 12:00 do 11 listopada 2019 godz. 23:59

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie są 3 zestawy SUSHI o wartości 90zł każdy(zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Od dnia rozpoczęcia konkursu należy napisać komentarz pod postem konkursowym “dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać zestaw SUSHI”.

2. Nagrodę główną otrzyma Uczestnik, który napisze komentarz a następnie jury wybierze jego komentarz.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez aplikacje messenger.

4. Informacja o wygranej nagrodzie głównej zostanie umieszczona na fanpage oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

5. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie dostarczona.

7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na na Fanpage.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia nagrody głównej tylko na terenie Warszawy lub okolic.

10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Pajda Daje Sushi”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice aplikacji.